A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CUNG CẤP THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG TUẦN (từ ngày 06/9 đến ngày 13/9/2021)

Nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp một số thông tin trong tuần để các đồng chí tham khảo trong quá trình chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn:

I. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Ngày 30/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng y tế và kinh tế, xã hội.

Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong quá trình phát triển đất nước, luôn quan tâm bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phát triển kinh tế xanh, chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 gồm 23 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng, cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách Nhà nước bình quân 3,7% GDP; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5%/năm; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỉ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%.

 

Định hướng trong chỉ đạo, điều hành

Về quan điểm, định hướng trong chỉ đạo, điều hành, Nghị quyết nêu rõ, quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội. Bám sát tình hình, chủ động xây dựng giải pháp phù hợp, khả thi thích ứng với bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, coi nội lực là yếu tố cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá; “biến nguy thành cơ”, coi khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu để vươn lên, khẳng định bản lĩnh; huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; bám sát thực tiễn, đánh giá, dự báo đúng tình hình, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Trong điều kiện dự báo đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể kéo dài, cần phải tập trung nâng cao năng lực độc lập, tính tự chủ của nền kinh tế để hạn chế ảnh hưởng của các bất ổn, yếu tố biến động bất thường đối với sức khỏe của Nhân dân, bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế, xã hội; tạo điều kiện để nền kinh tế chủ động thích nghi nhanh, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống do tác động của đại dịch gây ra, không để bị động bất ngờ dẫn đến xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế và xã hội.

Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới; không ngừng sáng tạo, có cách tiếp cận mới, tạo đột phá trong bối cảnh mới. Chú trọng việc tổng kết, phổ biến, nhân rộng, phát huy tối đa các bài học kinh nghiệm quý, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp với thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế theo hướng cấp nào ban hành cấp đó phải tháo gỡ; báo cáo cấp trên trực tiếp đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tổng kết, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh hợp tác công tư.

Xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; vì Nhân dân phục vụ; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; “dân là gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Càng khó khăn, phức tạp thì càng phải đoàn kết thống nhất; giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể trên tinh thần khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả nhận thức và hành động.

13 nhiệm vụ chủ yếu

1- Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết và bảo đảm an sinh xã hội.

2- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3- Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số.

4- Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

5- Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại.

6- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ.

7- Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị.

8- Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội.

9- Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

10- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; thực hiện cải cách tiền lương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo.

11- Phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

12- Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

13- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

II. Một số vấn đề lưu ý trong công tác truyền thông dịp đầu năm học 2021-2022

1. Các giải pháp triển khai việc dạy và học trực tuyến, nhất là đối với các em học sinh khối lớp 1, lớp 2 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn 

Ngành GDĐT rất quan tâm và có giải pháp ưu tiên cho việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh đầu cấp. Tuy nhiên trong trường hợp địa phương buộc phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, thì hình thức dạy học trực tuyến dạy học qua Internet là hình thức buộc phải áp dụng mặc dù tốn công sức đối với cả giáo viên, phụ huynh và học sinh kể cả việc chấp nhận mức độ hiệu quả sẽ giảm xuống.

Học sinh lớp 1, lớp 2 là đối tượng có thể chịu ảnh hưởng nhiều trong bối cảnh dịch bệnh, trở thành đối tượng yếu thế trong tiếp cận giáo dục, vì khi các bậc học phải chuyển sang dạy học trực tuyến để phòng chống dịch thì bậc tiểu học sẽ gặp khó khăn nhất, đặc biệt là các cháu đầu cấp còn quá nhỏ. Tuy nhiên, phải xác định dịch COVID-19 có diễn biến khó lường khi có nhiều chủng mới; theo phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là không thể giữ suy nghĩ “chuyển tạm sang học trực tuyến, chờ yên cho học sinh đến trường” nữa mà phải xác định dịch bệnh là câu chuyện dài mà nhà trường phải thích ứng với nó. Trong tình cảnh đó, đối với các em học sinh cấp 1 thì việc chuẩn bị chu đáo nhất (của nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh dành cho các em) để các em có thể bắt đầu làm quen với việc học và tự học qua hướng dẫn gián tiếp của thầy cô là điều cần thiết.

Đối với học sinh lớp 1 và học sinh tiểu học nói chung, để đảm bảo hiệu quả dạy học trong mức chấp nhận được, thì:

Thứ nhất, các nhà trường khảo sát, nắm bắt thông tin đầy đủ về học sinh, từ đó lựa chọn những nội dung cần thiết để hướng dẫn cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục ở nhà phù hợp với điều kiện gia đình nhằm chuẩn bị cho các em  tâm thế sẵn sàng để vào lớp 1 và duy trì việc học tập đối với học sinh lớp 2.

Thứ hai, nhà trường sẽ lập thời khóa biểu tiết dạy và gửi đến phụ huynh học sinh (thông qua các nhóm liên lạc mà giáo viên chủ nhiệm tạo với cha mẹ học sinh). Thời gian đầu học tập online của học sinh chắc chắn sẽ cần có sự quản lý, hỗ trợ của phụ huynh (cha, mẹ, anh, chị,…) đối với việc sử dụng thiết bị thông minh và hướng dẫn học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên dạy online; khi đã xây dựng được nền nếp, các em mới có thể tự học. Qua thời khóa biểu, việc học online của các em cũng sẽ được giáo viên theo dõi, quản lý,  kết  hợp với việc giáo viên gửi clip bài giảng trên kênh truyền hình; sau đó, qua phản hồi của phụ huynh sẽ giúp giáo viên đánh giá sơ bộ mức độ tiếp thu của học sinh qua từng bài học và có điều chỉnh phù hợp.

Thứ ba, Sở GD&ĐT yêu cầu nội dung tiết dạy trực tuyến của giáo viên phải tinh gọn (không quá nhiều thời gian), đặt trọng tâm vào kiến thức cốt lõi và đặc biệt chú ý sự phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tránh tạo áp lực gây căng thẳng cho học sinh.

Thứ tư, khi mức độ nguy hiểm của dịch bệnh giảm xuống, học sinh đến trường học trực tiếp, nhà trường sẽ thông qua đánh giá mức độ tiếp thu bài mới hoặc phát hiện lỗ hổng kiến thức cũ mà bổ sung hoàn chỉnh lại cho các em để đáp ứng mục tiêu nội dung kiến thức và kỹ năng.

2. Triển khai đồng bộ nhiều hình thức hỗ trợ việc dạy và học, tùy theo điều kiện hoàn cảnh thực tế của địa phương

Đa số các giải pháp tổ chức học trực tuyến hiện nay được khai thác sử dụng đều có thể tương thích với các thiết bị thông minh được sử dụng phổ thông trong dân cư. Tuy nhiên trong trường hợp các em rất khó khăn về điều kiện vật chất cộng thêm cách ly xã hội không thể đến nhà bạn để học cùng thì nhà trường cũng tạo điều kiện tự học cho các em bằng việc photo bài giảng, bài tập để các em sử dụng trong quá trình tự học. Một số bài mang tính chất hệ thống, trọng tâm trong chương trình cũng được ngành Giáo dục lựa chọn để phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang phát sóng vào những thời điểm phù hợp với chương trình và điều kiện học sinh phải tạm dừng đến trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng luôn dành quỹ thời gian hợp lý để tổ chức các lớp phụ đạo, củng cố và bổ sung kiến thức khi học sinh trở lại trường học.

3. Học online (trực tuyến) không chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh, mà sắp tới còn là một hình thức dạy học chính thức và cần thiết trong xu thế phát triển.

Học trực tuyến, học qua Internet và các hình thức học tập gián tiếp cho đến nay vẫn đang là giải pháp tình thế trong điều kiện đặc biệt không thể tránh được. Tuy nhiên so với việc để một khoảng thời gian nhàn rỗi cho các em tại nhà mà không được tiếp cận sự hướng dẫn học tập của giáo viên, không được giao nhiệm vụ học tập, không thể tự học,… thì việc tạo điều kiện cho các em tự học có sự hướng dẫn gián tiếp của thầy, cô, có sự giám sát giúp đỡ của phụ huynh vẫn là một hướng lựa chọn hợp lý.

Hiện tại, sau một khoản thời gian áp dụng giải pháp học trực tuyến cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trong điều kiện bị động của đợt dịch năm 2020, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện và ban hành Quy chế công nhận đây là một hình thức dạy học chính thức song song với dạy học trực tiếp đồng thời ban hành hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học trực tuyến. Ngoài ra, giờ học trực tuyến là thời gian các em được học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên (và trong thời gian đầu chưa quen thì có cả sự giám sát, hỗ trợ của phụ huynh) nên đó là khoản thời gian online “an toàn” của các em nhỏ.

Bên cạnh đó, trong thời đại hiện nay, việc tiếp cận thông tin qua nhiều hình thức, đa chiều, từ nhiều hướng, từ mạng Internet, tập trung và làm việc đa nhiệm… là xu thế tất yếu và sẽ nhanh chóng trở thành một trong các kỹ năng của các em. Việc học trực tuyến nhìn từ khía cạnh tích cực, sẽ là một trong các bước khởi đầu quan trọng cho các em hình thành kỹ năng thích ứng trong điều kiện mới.

4. Các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ nỗ lực, tạo mọi điều kiện, cố gắng không để sảy ra tình trạng các em học sinh phải bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế

Vấn đề này cho đến nay vẫn là điểm nóng của An Giang nói riêng và của các tỉnh ĐBSCL, ngay cả trong điều kiện không có dịch COVID-19 thì vẫn có  tình trạng học sinh khó khăn phải theo gia đình rời địa phương lao động sớm dẫn đến bỏ học giữa chừng.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, xã hội như hiện nay, nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ lao động tự do rơi vào tình cảnh khó khăn hơn, thì quả thật việc thực hiện các khoản thu và chi tiêu cho con em đi học là vấn đề nan giải. Tuy nhiên nếu các em, và gia đình có ý chí quyết tâm học tập, thì:

Thứ nhất, đối với gia đình diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình gặp thiên tai, dịch bệnh thì trong quy định đã có chính sách miễn giảm học phí;

Thứ hai, hàng năm, trường học các cấp đều thực hiện việc thống kê, rà soát các em có hoàn cảnh khó khăn để giới thiệu sự giúp đỡ, tiếp bước các em đến trường của các tổ chức, cá nhân; sự giúp đỡ của các bạn (nuôi heo đất khuyến học)

Thứ ba, đối với những gia đình ít khó khăn hơn thì chính sách về việc chia học phí năm học ra thành nhiều đợt cũng phần nào giảm được áp lực tài chính cho gia đình các em;

Sở GD&ĐT An Giang cũng đã yêu cầu các trường tuyệt đối không được có cách khoản thu ngoài quy định.

Ngoài ra, những năm qua, ngành giáo dục đều nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp Hội Khuyến học, các Quỹ khuyến học khuyến tài ở khắp các địa phương trong tỉnh cũng sẽ đảm bảo kịp thời việc tiếp sức các em trong hành trình đến trường, không để học sinh nào vì thiếu thốn về điều kiện vật chất mà không thể đến trường.

5. Giải pháp cung ứng, trang bị sách giáo khoa, quần áo mới cho học sinh trong năm học mới

Vấn đề thay đổi sách giáo khoa để triển khai việc đổi mới cách dạy và cách học theo mục tiêu hình thành phẩm chất và năng lực người học thay vì cách tiếp cận thiên lệch về kiến thức của chương trình là một trong các giải pháp thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Vấn đề sách mới cho học sinh đến nay cũng vẫn là vấn đề dư luận quan tâm. Tuy nhiên, ở góc độ đảm bảo sách học cho học sinh thì ngành chủ trương mỗi nhà trường đã phải trang bị sẵn một số lượng sách (hiện đang chọn dạy tại trường) ở thư viện để đảm bảo cho học sinh nghèo có thể mượn, sử dụng trong năm học chỉ yêu cầu các em cố gắng giữ gìn để trả lại thư viện nhằm sử dụng lại cho những năm sau.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có chủ trương tạo điều kiện cho việc vận chuyển sách giáo khoa cung ứng về các huyện, thị, thành trong tỉnh để đảm bảo cho năm học mới. 

Các nhà trường trong công tác thông tin đối với phụ huynh học sinh các khối lớp học chương trình mới (1, 2, 6) sẽ: Cung cấp bằng hình ảnh các quyển sách giáo khoa mà nhà trường chọn và sử dụng trong năm học 2021 – 2022.

Trong điều kiện khó khăn về việc mua sách do giãn cách xã hội, các trường hướng dẫn giáo viên và học sinh tham khảo thêm các bản số sách giáo khoa trên các trang chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục (https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/ ), và trang chính thức truy cập bộ sách Cánh Diều (https://www.hoc10.com/).

Về trang phục, Sở GD&ĐT An Giang cũng chỉ đạo các trường tùy theo tình hình chung tại địa phương, các trường có thể chỉ yêu cầu học sinh khi đến trường thì đảm bảo trang phục gọn gàng, sạch sẽ, thích hợp với độ tuổi.

6. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm sẽ chủ động kết nối với gia đình và học sinh để cung cấp thông tin

Trong điều kiện hiện nay, ngành GDĐT đang đẩy mạnh việc ứng dụng, áp dụng các phương tiện, điều kiện về thông tin liên lạc để kết nối giữa nhà trường với gia đình học sinh, ngành đã chỉ đạo đến từng đơn vị, mỗi giáo viên chủ nhiệm khi được phân công sẽ ngay lập tức bắt liên lạc với gia đình học sinh (tạo nhóm liên lạc) qua số liên lạc trong hồ sơ học sinh nhập học (giáo viên chủ nhiệm sẽ là người chủ động liên lạc và cung cấp thông tin) để phụ huynh học sinh nắm bắt đầy đủ về thông tin biên chế lớp, thời khóa biểu,… và cả cách thức phối hợp ban đầu trong quản lý và hướng dẫn học sinh học tại nhà.

7. Chủ động các phương án ứng phó với dịch bệnh trong quá trình dạy và học

Sở GD&ĐT An Giang đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng riêng các kịch bản phù hợp với các mức độ và tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nếu trong điều kiện bất ngờ có học sinh F0, F1, F2, các cơ sở giáo dục sẽ phối hợp ngay với cơ quan y tế địa phương vào cuộc xác định và xử lý theo quy định đảm bảo an toàn trường học. Trong điều kiện đó, 1 hoặc vài lớp, hoặc cả khối lớp trong nhà trường sẽ chuyển sang học trực tuyến trong một thời gian để đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh và giáo viên.

Đối với một số trường học được sử dụng làm khu cách ly, hiện tại, để chuẩn bị cho việc học sinh nhập học, các địa phương đã chuẩn bị phương án di dời khu cách ly sang địa điểm khác để trả lại các trường học. Ngành y tế địa phương và nhà trường sẽ phối hợp thực hiện phun xịt, khử khuẩn và vệ sinh môi trường, phòng học, bàn ghế, thiết bị cũng như trang bị thêm vật tư phục vụ cho học sinh rửa tay, sát khuẩn đảm bảo các giải pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Đối với một số đơn vị không thể di dời hoặc phát sinh mới ở một số địa phương, ngành cũng đã chỉ đạo rà soát và linh động bố trí gửi học sinh ở các điểm trường lân cận có đủ điều kiện để các em học tập khi nhập học trực tiếp, hoặc tạm thời triển khai học trực tuyến trong thời gian chờ kết thúc các đợt cách ly.

III. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 05/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ký ban hành Công văn số 2715/BCĐ-KGVX, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền để người dân nắm rõ:

1. Quan điểm phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: “Người dân là trung tâm, là chủ thể của công tác phòng, chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân”. Phát huy vai trò của người dân, hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản trong công tác phòng chống dịch tại từng khóm ấp; xác định xã phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trên mặt trận phòng chống dịch. 

2. Tinh thần chỉ đạo của Tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn (Công văn số 2715/BCĐ-KGVX):

- Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến 0 giờ ngày 07/9/2021 theo tinh thần Công văn số 901/UBND-KGVX, ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh. Kể từ 0 giờ ngày 07/9/2021 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CTTTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

- Căn cứ tình hình, dịch bệnh thực tiễn tại địa phương, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quyết định và tự chịu trách nhiệm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể với cấp độ cao hơn, phù hợp theo từng khu vực.

- Đối với các xã, phường, thị trấn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cần tiến hành khoanh vùng nhanh, có giải pháp quản lý chặt chẽ, không để “chặt ngoài, lỏng trong”, quyết liệt và xử lý triệt để ổ dịch. Tăng cường chỉ đạo thiết lập, giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, phát huy vai trò của người dân, hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản trong công tác phòng chống dịch tại từng khóm ấp; xác định xã phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trên mặt trận phòng chống dịch.

- Tiếp tục thực hiện việc hạn chế ra đường, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động kinh doanh theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà, không được phục vụ tại chỗ; đảm bảo khoảng cách 2,0 mét khi tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ 03 lần/tuần đối với mọi người dân. Các chợ truyền thống tiếp tục giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra, ngõ vào tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch.

- Tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn tỉnh sau 18h00 đến 5h00 sáng hôm sau.

IV. Kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2021)

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông, tổng Thông Lãng, nay thuộc làng Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Phong là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí  thư thứ 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

Học tập và noi theo đồng chí Lê Hồng Phong và các bậc cách mạng tiền bối khác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nêu cao đạo đức cách mạng, ra sức phấn đấu giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Song song đó, tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng và mọi biểu hiện tiêu cực khác; xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân./.

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 302